top of page

Pwyllgorau

Pwyllgor Polisi’r Synod

Mae Pwyllgor Polisi’r Synod yn cyfarfod 3 gwaith y flwyddyn i adolygu gwaith y Synod, penderfynu ar bolisïau a goruchwylio rhoi’r rheini ar waith, gan weithredu hefyd fel Ymddiriedolwyr y Synod.

 

Mae cynrychiolwyr o bob cylchdaith ar y Pwyllgor. Gellir gweld cofnodion y cyfarfodydd a’r polisïau y cytunwyd arnynt yma.

Ysgrifennydd Pwyllgor Polisi’r Synod

Mrs Ffion Rowlinson

07554 958723

Pwyllgor Cynlluniau a Grantiau’r Synod

Mae Pwyllgor Cynlluniau a Grantiau’r Synod yn delio â cheisiadau am grantiau o Gronfa Gynnydd y Synod, ar gyfer cynlluniau gweinidogaeth ac eiddo.

 

Derbynnir ceisiadau drwy’r flwyddyn ac, er mai dwywaith y flwyddyn yn unig y bydd y Pwyllgor yn cyfarfod wyneb yn wyneb, bydd yr aelodau’n cysylltu â’i gilydd yn rheolaidd er mwyn prosesu ceisiadau’n electronig.

Ysgrifennydd Cynlluniau a Grantiau

Ms Gill Peace

02920 612425

Pwyllgor Mansys

Mae’r Pwyllgor Mansys yn cyfarfod unwaith y flwyddyn (ym mis Mai fel rheol) er mwyn sicrhau bod holl fansys y Synod yn cael eu harchwilio’n rheolaidd, gan roi cyngor pan fydd angen gwaith pellach i ofalu eu bod yn cael eu cynnal a’u cadw’n briodol.

Ysgrifennydd Mansys

d/o Swyddfa’r Synod

Pwyllgor Gweinidogion ar Brawf

Mae’r Pwyllgor Gweinidogion ar Brawf yn cyfarfod unwaith y flwyddyn (ddechrau Mawrth fel rheol) i oruchwylio’r rhai sy’n dechrau eu gweinidogaeth yn y Synod ac i sicrhau bod rhaglen gefnogi yn cael ei chynnig drwy gydol y flwyddyn.

Ysgrifennydd Gweinidogion ar Brawf

Parch Stephen Boxall

Grŵp Ymgynghorol ar Ddiogelu

Mae’r Grŵp Ymgynghorol ar Ddiogelu yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i oruchwylio’r modd y mae polisïau Diogelu’n cael eu rhoi ar waith ledled y Synod.

Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol ar Ddiogelu

c/o Wales Synod Cymru Office

Momentwm (Gwaith Ieuenctid)

Mae Momentwm yn cyfarfod yn rheolaidd i gynllunio gwaith ieuenctid ledled y Synod, annog pobl ifanc i fynychu digwyddiadau Cyfundebol a threfnu’r Fforwm Ieuenctid sy’n cyfarfod yr un pryd â’r Synod. Mae gwybodaeth bellach am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynllunio i’w gweld ar  Dudalen yr Ifanc.

Cydlynydd Grŵp Gweithredol Gwaith Ieuenctid

Parch Flis Jepson-Randall

Swyddogion

Gwaith Plant

Parch. Flis Jepson-Randall

               -

Swyddog Ecwmenaidd

Parch Dr. Ian Morris

-

Rhyng-ffydd

Parch. Pam Cram

01792 845942

Ysgrifennydd Pregethwyr Lleol

Mr. Peter Swindale

01792 812346

Swyddog Bywyd Gwledig

Parch Dr. Ian Morris

-

Swyddog Cyfnodau Sabothol

Mrs Glenda Kelly

01978 753117

Swyddog Diogelu

Mrs Rhian Evans-Hill

07722 045453

Galluogwr y Synod
(Cynulleidfaoedd gyda Diwylliannau Amrywiol)

Parch. Irfan John

029 2040 7308

Rhwydwaith Dysgu

Rheolwr Dysgu a Datblygu

Delyth Wyn Davies

07799 902576

bottom of page